KHÓA HỌC “PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO”

KHÓA HỌC “PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO”

Ngày 24 tháng 07 năm 2016, Connecting Lady Thu Anh đã cùng cùng BNI Team tham dự khóa học “Phát triển khả năng lãnh đạo” JOHN C.MAXWELL.
Càng ngấm những cụm từ mà lãnh đạo cần áp dụng:

Đăng ký tham dự
Facebook
Đăng ký kết nối